Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizowania zgromadzeń na terenie uczelni przez pracowników, doktorantów oraz studentów z dnia 2012-12-13.

Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/559956/07/I/103.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizowania zgromadzeń na terenie uczelni przez pracowników, doktorantów oraz studentów.
W wystąpieniu z dnia 18 czerwca 2007 r. Rzecznik postulował zmianę przepisu art. 230 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Z odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikało, że odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w pracach nad nowelizacją wspomnianej ustawy. Niestety, postulat Rzecznika nie został dotychczas uwzględniony. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach wprowadziła system tzw. notyfikacji. Oznacza to, że organizator ma obowiązek poinformowania w ustawowym terminie o planowanym zgromadzeniu, a organ gminy może w szczególnie uzasadnionych wypadkach i po spełnieniu przesłanek ustawowych, wydać decyzję o zakazie odbycia zgromadzenia. System notyfikacji w najpełniejszy sposób odpowiada istocie regulacji wolności zgromadzeń jako wolności konstytucyjnej. Wprowadzenie systemu wydawania zezwolenia na zorganizowanie zgromadzenia byłoby nieuzasadnioną reglamentacją wolności zgromadzeń. Z tych względów wątpliwości co do zgodności z Konstytucją budzi konieczność uzyskania zgody rektora w przypadku zgromadzeń akademickich. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone w art. 230 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i w ocenie Rzecznika w sposób nieproporcjonalny ogranicza wolność zgromadzeń. Wobec powyższego Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie przedstawionych uwag i poinformowanie o zajętym stanowisku.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-02-18
Opis odpowiedzi:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (18.02.2013 r.) zapewniła, że obowiązujące przepisy art. 230 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące zgromadzeń stanowią wypracowany wspólnie ze środowiskiem akademickim i oparty na długoletniej tradycji konsensus uwzględniający z jednej strony autonomię uczelni - przy równoczesnej konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie, z drugiej zaś prawo pracowników uczelni, doktorantów i studentów do organizowania zgromadzeń.
Autonomia uczelni oznacza, że wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia składany jest do rektora uczelni jedynie, gdy ma być ono zorganizowane w lokalu uczelni. W pozostałych sytuacjach, na organizatorach zgromadzenia spoczywa jedynie obowiązek powiadomienia o zamiarze jego zorganizowania, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie. Zatem zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, nie wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.