Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego z dnia 2012-12-19.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/719226/12/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło blisko półtora tysiąca skarg na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej o powołaniu członków Polskiej Rady Języka Migowego, w skład której nie wchodzi ani jedna osoba głucha, posługująca się Polskim Językiem Migowym. Niewłączenie w skład Rady osób głuchych jest przejawem szerszego problemu nieangażowania osób z niepełnosprawnościami w działania państwa, niezgodnie ze standardami, których spełnienia wymaga Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Rozwiązaniem optymalnym byłoby oparcie składu Rady o osoby głuche i ewentualne włączenie specjalistów będących osobami słyszącymi. Ponadto ogłoszenie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o powołaniu członków Polskiej Rady Języka Migowego nie zostało zamieszczone w Polskim Języku Migowym ani w Systemie Językowo - Migowym. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie przyczyn pominięcia osób głuchych w składzie Rady oraz planowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działaniach mających na celu dostosowanie składu Polskiej Rady Języka Migowego do przepisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-02-27
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (27.02.2013 r.) poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 9 maja 2012 r. o naborze na członków Polskiej Rady Języka Migowego, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, do Ministerstwa wpłynęło 29 zgłoszeń, z czego 5 nie spełniało wymogów formalnych (brak oświadczeń lub zgłoszeń zainteresowanych środowisk, organizacji, stowarzyszeń lub instytucji). Wśród pozostałych 24 kandydatów na członków Rady jedynie dwie osoby były osobami niesłyszącymi. Przy ocenie kandydatów brane było pod uwagę doświadczenie kandydata przydatne w pracach Rady. Z oceny dokumentów nadesłanych przez kandydatów, którzy zaznaczyli, że są osobami niesłyszącymi, nie wynikało, iż posiadają one takie doświadczenie. W skład Rady weszły natomiast osoby ze znacznym dorobkiem działań na rzecz osób głuchych, w tym słyszące dziecko niesłyszących rodziców, rodzeństwo osoby niesłyszącej, a także osoba niedosłysząca.
W związku z rezygnacją dwóch członków Rady, Minister odwołał ze składu Rady osoby, które zgłosiły taki wniosek. W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady, w dniu 21 grudnia 2012 r. na stronie internetowej resortu pracy oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (również w języku migowym) zostało umieszczone ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez zainteresowane środowiska, organizacje i stowarzyszenia kandydatów na członków Rady, w terminie do 10 stycznia 2013 r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 8 zgłoszeń, w większości od osób niesłyszących. Po dokonaniu oceny kandydatów, zgodnie z wymogami ustawowymi, Minister powołał do składu Rady dwóch członków, będących osobami niesłyszącymi.
Rada zebrała się dotychczas na dwóch posiedzeniach, wybrano także Przewodniczącego Polskiej Rady Języka Migowego.