Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie polityki uwzględniającej potrzeby starzejącego się społeczeństwa z dnia 2013-01-03.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie polityki uwzględniającej potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
W związku z prowadzonymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracami nad dokumentem dotyczącym polityki względem starzejącego się społeczeństwa, Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla znaczenie określenia zasad i wartości, jakimi powinny kierować się podmioty polityki społecznej, a także przyjęcia celów, które powinny być realizowane przez te podmioty. Rozważenia wymaga nazwa planowanego dokumentu, która nie przyczyniłaby się do segregacji grup społecznych, ale wskazywałaby na politykę względem całego społeczeństwa i tym samym wzmacniała solidarność międzypokoleniową. Rzecznik postuluje także wpisanie perspektywy starzejącego się społeczeństwa do wszystkich dokumentów realizujących zadania polityki państwa, zarówno na poziomie rządowym, jak i na szczeblu regionalnym i lokalnym. Priorytety dokumentu, a w konsekwencji działania państwa, powinny uwzględnić również poważne zmiany systemowe. Rzecznik podkreśliła znaczenie postulatu odnoszącego się do wzmocnienia opieki geriatrycznej w Polsce, w tym poprzez integrację działań służby zdrowia oraz opieki społecznej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o odniesienie się do poruszonych zagadnień, a także udostępnienie harmonogramu prac nad dokumentem dotyczącym polityki względem starzejącego się społeczeństwa, w szczególności informacji, na którym etapie zostały przewidziane konsultacje społeczne i jaki czas przeznaczono dla partnerów społecznych na nadsyłanie uwag.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-15
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (15.01.2013 r.) poinformował, że w Ministerstwie trwają prace nad przygotowaniem raportu ewaluacyjnego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. Publikacja raportu, po konsultacjach z partnerami zaangażowanymi w Europejski Rok 2012, planowana jest na luty 2013 r. W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 137 z dnia 24 sierpnia 2012 r. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (Program ASOS). Był to kluczowy wkład Rządu w działania tworzące podstawy do budowy polityki senioralnej w Polsce. W Ministerstwie zostanie powołana Rada ds. Polityki Senioralnej. Do stałego udziału w jej pracach zostaną zaproszeni przedstawiciele ministerstw, centralnych urzędów administracji rządowej oraz pozostałych organów władzy państwowej, a także organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji trzeciego sektora oraz środowisk naukowych. Projekt założeń długofalowej polityki senioralnej ma być głównym efektem prac tworzonej Rady na pierwszym etapie jej funkcjonowania, a następnie Rada będzie kontynuować pracę jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie polityki senioralnej. Założenia długofalowej polityki senioralnej, podobnie jak Program ASOS, są koordynowane przez Departament Polityki Senioralnej w MPiPS. Stworzenie założeń długofalowej polityki senioralnej jest celem, którego nie uda się osiągnąć bez szerokich konsultacji społecznych. Co więcej, potrzeba jest głębszego zaangażowania zainteresowanych podmiotów, niż to realizowane w formie konsultacji społecznych. Z tego względu dla tego zadania przewidziano formułę partycypacyjną, która umożliwi udział wielu podmiotów we współtworzeniu dokumentu o charakterze strategicznym dla polityki senioralnej.