Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnościami z dnia 2013-01-03.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/604478/08/I/106.3 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnościami.
W wystąpieniu zawarte są ogólne rekomendacje w zakresie działań, jakie należy podjąć w celu zapewnienia równego dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik postuluje wdrożenie do polskiego systemu prawnego oraz praktyki działania instytucji publicznych w Polsce postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Koordynacją polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych powinien zajmować się organ wyznaczony w ramach struktur rządowych. Działania instytucji oświatowych powinny być ukierunkowane na promocję modelu edukacji włączającej, tak aby jak największa grupa uczniów niepełnosprawnych kształciła się w szkołach ogólnodostępnych. Na każdym etapie edukacyjnym dyrekcja szkoły lub placówki oświatowej oraz nauczyciele pracujący z dzieckiem niepełnosprawnym powinni współpracować z rodzicami ucznia. W ramach systemu wsparcia uczniów oraz rodziców dziecka z niepełnosprawnością należy zapewnić im profesjonalną pomoc psychologiczną. Niezbędne jest bieżące monitorowanie procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Należy sukcesywnie eliminować bariery architektoniczne w budynkach szkół i placówek oświatowych oraz uczelni wyższych, a także zapewnić dostęp do podręczników i pomocy dydaktycznych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii i poinformowanie o planowanych działaniach systemowych w zakresie edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-19
Opis odpowiedzi:

Minister Edukacji Narodowej (19.09.2013 r.) poinformowała, że analiza rekomendacji zawartych w przygotowanym w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich raporcie pn. "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami - analiza i zalecenia" stała się punktem wyjścia do dyskusji o przyczynach identyfikowanych trudności, wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie oraz możliwości likwidowania barier w dostępie do edukacji "równych szans", które odbywają się podczas spotkań ze środowiskiem oświatowym, w tym również z udziałem ekspertów. Część wypracowanych podczas spotkań zmian w przepisach została wprowadzona w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Regulacje te weszły w życie w dniu 1 września 2013 r. W rozporządzeniach podkreślono celowość zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów przy opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania takich uczniów. Rozszerzono także zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami, oprócz współpracy przy realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu i w działaniach dla integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, także na przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym, związanej z zapewnieniem odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, a także z realizacją zajęć specjalistycznych. W odpowiedzi poinformowano ponadto, że jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 jest kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Będzie to jeden z priorytetów w pracy szkół oraz placówek systemu oświaty odpowiedzialnych za wspieranie szkół ogólnodostępnych - poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych.