Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych z dnia 2013-01-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665148/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się osoba pozbawiona wolności kwestionując sposób realizacji widzeń w zakładzie karnym. Stosowana tam konstrukcja połączonych stolików, oddzielonych od siebie przezroczystymi przegrodami, nie odpowiada formie widzenia określonej w art. 105a § 5 k.k.w., który stanowi, że widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku. Dyrektor Generalny Służby Więziennej stwierdził, że kwestionowany sposób udzielania widzeń nie narusza przesłanek określonych w przepisie art. 105a § 5 k.k.w. Sprawa sposobu realizacji widzeń była już przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w dniu 15 września 2011 r. (RPO-661621-II/10), który podzielił stanowisko, że stosowanie wszelkich barier podczas widzeń jest sprzeczne z treścią przepisu art. 105a § 5 k.k.w. Stwierdził ponadto, że widzenia powinny przebiegać w warunkach wynikających wprost z wykładni językowej tego przepisu, a ich łagodzenie lub obostrzenie może wynikać z konkretnych regulacji kodeksu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań mających na celu zapewnienie udzielania pozbawionym wolności i ich rodzinom widzeń w warunkach określonych przez ustawodawcę.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-14
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (14.08.2013 r.) poinformował, że z art. 105a § 5 k.k.w. wynika, że co do zasady widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających. Uregulowanie dotyczące widzeń jest na tyle jednoznaczne, że odczytanie intencji ustawodawcy nie wymaga zastosowania dodatkowych metod interpretacji. Kwestia prowadzenia widzeń w sprawie opisanej w wystąpieniu Rzecznika była przedmiotem kontroli w ramach nadzoru penitencjarnego, jednak sędzia penitencjarny nie stwierdził uchybień w zakresie przeprowadzanych widzeń. Przegrody pomiędzy poszczególnymi stanowiskami stanowią pewną autonomiczną całość stwarzającą możliwość swobodnej rozmowy, kontaktu, bez ingerencji innych osób. Najistotniejszym jest, aby takie widzenie odbywało się w sposób zasadniczo umożliwiający bezpośredni kontakt pomiędzy odwiedzającym, a odwiedzanym. Kwestia organizacji widzeń i ich formy w jednostkach penitencjarnych będą także przedmiotem narady z sędziami penitencjarnymi oraz przedstawicielami Służby Więziennej.