Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanu prac legislacyjnych związanych z wnioskowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich zmianami w niektórych ustawach regulujących problemy zatrudnienia z dnia 2013-01-16.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690158/11/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanu prac legislacyjnych związanych z wnioskowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich zmianami w niektórych ustawach regulujących problemy zatrudnienia.

W związku z otrzymywanymi skargami od obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych związanych z postulowanymi zmianami w niektórych ustawach regulujących problemy zatrudnienia. Jeden ze zgłoszonych problemów dotyczył "niemożności" nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osobę, która w okresie poprzedzającym dzień rejestracji w powiatowym urzędzie pracy prowadziła pozarolniczą działalność i w związku z brzmieniem art. 104b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie opłacała (nie mogła opłacać) składek na Fundusz Pracy. Pozostałe kwestie to zmiana brzmienia art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez wprowadzenie wydłużonego 12-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko, wprowadzenie do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okresu braku gotowości do pracy (8 lub 14 tygodniowego), w którym bezrobotna kobieta mogłaby zregenerować siły po porodzie i nawiązać silniejszą więź emocjonalną z dzieckiem, a także wprowadzenie w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych zmian, których efektem byłoby umożliwienie nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego osobom współpracującym przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-02-01
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (01.02.2013 r.) poinformował, że wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 12 miesięcy dla osób samotnie wychowujących dziecko oraz zaliczanie okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia do okresu uprawniającego do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych przewidziane zostały w projekcie założeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym znajdzie się postulowana zmiana ustawy o świadczeniach przedemerytalnych dotycząca umożliwienia nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego osobom współpracującym przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. W najbliższym czasie projekt założeń w/w ustawy zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
Zapewnienie kobiecie dłuższego okresu czasu po porodzie, w którym to okresie nie może zostać pozbawiona statusu bezrobotnego zostało przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W projekcie tym przewidziano również zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą proponowane jest aby starosta nie mógł pozbawić statusu bezrobotnego kobiety po urodzeniu dziecka, z uwagi na brak zdolności i gotowości do pracy spowodowanej opieką nad dzieckiem, przez okres w którym przysługiwałby jej zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Projekt w/w ustawy znajduje się na etapie uzgodnień z innymi resortami.