Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia ustawowego zawartego w Prawie o ruchu drogowym, na podstawie którego Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi, przetwarza, udostępnia i usuwa dane i obrazy pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego z dnia 2013-01-15.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-15
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia ustawowego zawartego w Prawie o ruchu drogowym, na podstawie którego Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi, przetwarza, udostępnia i usuwa dane i obrazy pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od kierowców kwestionujących to, iż Inspekcja Transportu Drogowego prowadząc postępowania w sprawach naruszenia przepisów ruchu drogowego poprzez przekroczenie dopuszczalnej prędkości nie udostępnia im zdjęć wykonanych przy pomocy fotoradarów. Na tle skarg ujawnił się problem natury konstytucyjnej dotyczący upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Na podstawie art. 129g ust. 4 Prawa o ruchu drogowym minister właściwy do spraw transportu został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 129g ust. 1, oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem. Dotychczas, chociaż wskazane upoważnienie ustawowe ma charakter obligatoryjny, nie zostało ono wykonane. Omawiane upoważnienie ustawowe przekazuje do uregulowania w rozporządzeniu materię, które nie jest uregulowana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, co jest niezgodne z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP. Ponadto ustawodawca, związany treścią art. 51 ust. 5 Konstytucji RP, nie może przekazać do uregulowania w drodze rozporządzenia zasad i trybu gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach, ponieważ jest to materia ustawowa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: