Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaną przez Kierownika Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2013-01-16.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/714255/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaną przez Kierownika Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji naruszenie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. i wnosi o jej uchylenie w całości. Mimo wydania decyzji uwzględniającej żądanie strony, organ dokonał w tej sprawie błędnej wykładni art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, poprzez wadliwe określenie dochodu strony, na skutek zaliczenia do tego dochodu świadczenia w postaci dodatku pielęgnacyjnego. W konsekwencji niezgodnego z przepisami prawa obliczenia dochodu strony, została również niewłaściwie naliczona wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego. Zaskarżona decyzja, poprzez błędną wykładnię przepisu ustawy, narusza także art. 7 Konstytucji RP stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-22
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 186/13).