Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miejskiej w K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy K z dnia 2013-01-18.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
Sygnatura:
RPO/677538/11/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-01-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miejskiej w K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy K.

Rzecznik zaskarża § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały, który wyłącza prawo mieszkańców gminy nieposiadających zameldowania na terenie gminy przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu, do ubiegania się o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w ramach mieszkaniowego zasobu gminy. Ustawa o ochronie praw lokatorów nie wiąże możliwości uzyskania mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy z przesłanką zameldowania na terenie gminy. Również uregulowanie zawarte w § 7 uchwały, zgodnie z którym wnioskodawcy ubiegający się o lokale mieszkalne, zamieszkujący w lokalach socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, nie mogą posiadać zaległości w opłatach za czynsz za zajmowany lokal, narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Rzecznik zaskarża § 6 ust. 1 uchwały w zakresie w jakim stanowi, że gmina wynajmuje lokale komunalne osobom nieposiadąjącym tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Samo posiadanie tytułu prawnego do lokalu (budynku) mieszkalnego nie może być utożsamiane z faktem istnienia zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Samodzielne wprowadzanie innych kryteriów niż ustawowe, prowadzi do wyłączenia określonych grup mieszkańców gminy z możliwości ubiegania się o pomoc mieszkaniową, co stanowi naruszenie zasady równości wynikającej z art. 32 Konstytucji RP. Uchwała w zaskarżonym zakresie jest niezgodna także z wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu, w myśl której organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-09
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 213/13).