Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego sposobu uregulowania postępowania dyscyplinarnego w ustawie Prawo łowieckie z dnia 2013-01-21.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/625338/09/I/125.1 RZ
Data sprawy:
2013-01-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego sposobu uregulowania postępowania dyscyplinarnego w ustawie Prawo łowieckie.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11) orzekł, że art. 34 pkt 6 w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2, 3 i 11 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie w zakresie, w jakim dotyczy dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz, że art. 33 ust. 6 ustawy Prawo łowieckie w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa członka Polskiego Związku Łowieckiego, wobec którego zastosowano sankcję dyscyplinarną inną niż utrata członkostwa w Związku lub w kole łowieckim, gdy przewinienie i orzeczona za nie sankcja nie mają wyłącznie charakteru wewnątrzorganizacyjnego, do wniesienia odwołania do sądu, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji. W uzasadnieniu Trybunał zaznaczył, że ustawodawca powinien uregulować w prawie łowieckim pojęcie łowieckiego deliktu dyscyplinarnego, katalog sankcji dyscyplinarnych, organy prowadzące postępowanie dyscyplinarne oraz przynajmniej ogólne zasady tego postępowania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy podjęte zostały już prace legislacyjne nad zmianą przepisów ustawy Prawo łowieckie, mające na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-01
Opis odpowiedzi:

Minister Środowiska (01.03.2013 r.) poinformował, że przystąpiono do prac legislacyjnych mających na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. K 21/11), orzekającego o niekonstytucyjności niektórych przepisów Prawa łowieckiego.