Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego dotyczącego organu właściwego do podjęcia ewentualnych prac nad nowelizacją przepisów regulujących zasady przewozu sprawców czynów zabronionych pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających z dnia 2013-01-23.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2013-01-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego dotyczącego organu właściwego do podjęcia ewentualnych prac nad nowelizacją przepisów regulujących zasady przewozu sprawców czynów zabronionych pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich była badana kwestia realizacji przez Policję na zlecenie sądów doprowadzeń sprawców czynów zabronionych pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zapobiegawczych, uregulowana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. W ocenie Rzecznika przepisy powinny w sposób bardziej precyzyjny określać zasady uczestnictwa personelu medycznego w trakcie przewozów sprawców pomiędzy zakładami leczniczymi i terapeutycznymi wykonującymi środki zabezpieczające. W opinii resortu spraw wewnętrznych postulat zgłoszony przez Rzecznika zasługuje na poparcie, jednak z uwagi na to, że omawiana problematyka została uregulowana w akcie wykonawczym wydanym przez Ministra Zdrowia - organem właściwym do podjęcia ewentualnych prac legislacyjnych jest Minister Zdrowia. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia także podzielił pogląd Rzecznika o konieczności doprecyzowania przepisów. Jednocześnie stwierdził, że miejscem właściwym dla tych regulacji jest kodeks karny wykonawczy, który powinien szczegółowo określać prawa i obowiązki osób, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu o właściwość i powierzenie jednemu z Ministrów prowadzenia prac legislacyjnych w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: