Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Cezarego K. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z lipca 1985 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Marynarki Wojennej w G. z maja 1985 r z dnia 2012-11-20.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695681/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Cezarego K. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z lipca 1985 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Marynarki Wojennej w G. z maja 1985 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa karnego materialnego (przepisu Kodeksu karnego z dnia 19 kwietnia 1969 r.), poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie Cezarego K. winnym przypisanego mu czynu, pomimo braku w jego zachowaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu pierwszej instancji i uniewinnienie Cezarego K. od popełnienia zarzucanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2012-11-20
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt WK 9/12).