Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie problemów związanych z coraz powszechniejszym stosowaniem kar pieniężnych przez organy administracji publicznej z dnia 2013-01-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/722886/13/V/1000 RZ
Data sprawy:
2013-01-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie problemów związanych z coraz powszechniejszym stosowaniem kar pieniężnych przez organy administracji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że systematycznie wzrasta liczba skarg otrzymywanych od obywateli i przedsiębiorców, a dotyczących coraz powszechniejszego stosowania przez organy administracji publicznej instytucji administracyjnych kar pieniężnych. W prawie administracyjnym brak regulacji ogólnej, normującej odpowiedzialność za delikty administracyjne. Regulacja taka czyniłaby proces nakładania sankcji administracyjnych prostszym i bardziej przejrzystym. Rzecznik Praw Obywatelskich w pełni podziela pogląd wyrażany w doktrynie prawa administracyjnego o konieczności dokonania zmian w prawie administracyjnym w celu stworzenia jednolitej konstrukcji sankcji administracyjnych. Za niezbędne należy uznać podjęcie działań zmierzających do znowelizowania Kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzenia do systemu polskiego prawa jednolitych zasad ogólnych odnoszących się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych przez organy administracji publicznej. Zdaniem Rzecznika, ustanowienie ogólnych zasad odnoszących się do stosowania i wymiaru wszystkich administracyjnych kar pieniężnych przez organy administracji publicznej w sposób wymierny wpłynie na sferę konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Ponadto spowoduje istotne wzmocnienie pozycji osób ukaranych na etapie postępowania sądowego, w szczególności sądowo - administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie postulowanych działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-11
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (11.03.2013 r.) podzielił zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich o zbyt częstym sięganiu przez organy administracji publicznej do administracyjnych kar pieniężnych. Jednakże, z uwagi na fakt, iż prawo administracyjne odnosi się do wszelkich sfer życia jednostki i działalności państwa, próby ujednolicenia zapisów dotyczących sankcji administracyjnych mogą napotkać znaczne trudności w wypracowaniu spójnych rozwiązań. Kompleksowe uregulowanie powyższej problematyki w kodeksie postępowania administracyjnego wymagałoby przeprowadzenia analizy wielu ustaw prawa materialnego, jak też stworzenia, na dużym stopniu ogólności, katalogu zasad, które funkcjonują na gruncie doktryny bądź są wywodzone z Konstytucji. Z uwagi na skutki prawne wprowadzenia tej regulacji do kodeksu postępowania administracyjnego, krytykę zbyt częstej w ostatnich latach nowelizacji tego kodeksu oraz zgłaszane postulaty powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Administracyjnego, rozważenia wymaga tryb przygotowania nowelizacji w przedmiotowym zakresie.