Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku ze skierowanym przez Prokuratora Generalnego wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej, czy od decyzji ostatecznej ZUS w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego z dnia 2013-01-30.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/723230/13/III/323.3 RZ
Data sprawy:
2013-01-30
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku ze skierowanym przez Prokuratora Generalnego wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej, czy od decyzji ostatecznej ZUS w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: Od decyzji ostatecznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organu rentowego), wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W myśl art. 83a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych decyzje ostateczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego sądu, mogą być z urzędu przez Zakład uchylone, zmienione lub unieważnione, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Problem dopuszczalności drogi sądowej w tej materii jest niejednolicie rozstrzygany w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wywoływał także rozbieżności w judykaturze Sądu Najwyższego. Rzecznik podziela wykładnię tego przepisu przedstawioną w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego dnia 23 marca 2011 r., I UZP 3/11, której nadano moc zasady prawnej. Zgodnie z tezą tej uchwały, od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organu rentowego) wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przedmiocie nieważności decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 


Data odpowiedzi:
2013-06-11
Opis odpowiedzi:
Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego, podjął następującą uchwałę (uchwała z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. akt I OPS 1/13): Od decyzji ostatecznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.