Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeprowadzania kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych lub aresztach w celu wydalenia z dnia 2012-12-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/717583/12/V/1502.2 RZ
Data sprawy:
2012-12-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeprowadzania kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych lub aresztach w celu wydalenia.

Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia może zostać poddany kontroli osobistej. Kontrola ta prowadzona jest na podstawie § 11 Regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia. Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Wymieniona ustawa nie reguluje materii kontroli osobistej cudzoziemców w trakcie ich pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia. Kwestionowane przepisy § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu są niezgodne z art. 123 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP, gdyż samoistnie, bez upoważnienia ustawowego, regulują kontrolę osobistą cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku lub areszcie.

Celem kontroli osobistej określonym w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej jest wykluczenie możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, natomiast na poziomie Regulaminu cel kontroli osobistej cudzoziemców ma przede wszystkim charakter porządkowy. Stąd kwestionowane przepisy są także niezgodne z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej. Kontrola osobista stanowi ingerencję w nietykalność, wolność osobistą i prawo do prywatności. Zdaniem Rzecznika materia kontroli osobistej powinna w sposób precyzyjny i kompletny zostać uregulowana na poziomie ustawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-10-29
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 29 października 2013 r., sygn. akt U 7/12).