Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Dawida W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w L., zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Z. w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z dnia 2012-12-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707384/12/II/203.1.20 RZ
Data sprawy:
2012-12-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Dawida W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w L., zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Z. w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 22 § 1 k.k.w. w związku z art. 8 § 1 k.k.w., mające istotny wpływ na jego treść, polegające na rozpoznaniu spraw przez Sąd II instancji pod nieobecność obrońcy skazanego i wydaniu orzeczenia, w sytuacji gdy obrońca nie był powiadomiony o terminie posiedzenia - co w konsekwencji stanowiło naruszenie prawa do obrony skazanego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w L. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-02-07
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 7 lutego 2013 r., III KK 444/12).