Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przepisów regulujących system dopłat do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego na rynku telekomunikacyjnym z dnia 2013-02-14.

Adresat:
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Sygnatura:
RPO/696816/12/V/607.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przepisów regulujących system dopłat do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego na rynku telekomunikacyjnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w związku z otrzymywanymi skargami, powzięła wątpliwości co do precyzyjności przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, dotyczących dopłat do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego na rynku telekomunikacyjnym. Zgodnie z przepisami, dopłata może obejmować wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, bez względu na to czy świadczą usługi wchodzące w skład usługi powszechnej czy też działają na rynku niezwiązanym z tym segmentem działalności telekomunikacyjnej. Kryterium nałożenia obowiązku pokrycia udziału w dopłacie jest przychód z jakiegokolwiek rodzaju działalności telekomunikacyjnej. Taki model dopłaty wydaje się odbiegać od założeń partycypacji uczestników rynku w koszcie netto usługi powszechnej, a więc równoważenia skutków przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców, którzy nie są obciążeni obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej, nad przedsiębiorcą wyznaczonym, dla którego wypełnienie tego obowiązku może oznaczać działalność nierentowną. Należałoby także rozważyć uściślenie regulacji zawartych w art. 98 ust. 2 oraz art. 99 Prawa telekomunikacyjnego. W ocenie Rzecznika przepisy regulujące publicznoprawny obowiązek nałożony na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, udziału w finansowaniu kosztu netto usługi powszechnej, powinny cechować się kompletnością, precyzją i jednoznacznością, pozwalającą na literalną wykładnię i stosowanie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska co do wskazanych wątpliwości oraz potrzeby przeprowadzenia w tym zakresie zmian legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-05
Opis odpowiedzi:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (05.04.2013 r.) nie podzieliła wątpliwości przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przepisy ustawy - Prawo telekomunikacyjne w wystarczająco precyzyjny sposób regulują system dopłat do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej. Odnosząc się do przyjętego przez ustawodawcę modelu finansowania kosztu netto wskazano w odpowiedzi, że zarówno przepisy prawa wspólnotowego, jak i krajowego zakreślają możliwie najszerszy krąg podmiotów zobowiązanych do udziału w dopłacie. Przyjęcie takiego rozwiązania należy uzasadniać faktem, iż świadczenie usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego przynosi korzyści dla całego rynku telekomunikacyjnego, bowiem powszechna dostępność podstawowych usług telekomunikacyjnych powoduje wzrost popytu na wszystkie usługi telekomunikacyjne, również te, które nie wchodzą w zakres usługi powszechnej. Sugerowane w wystąpieniu powiązanie obowiązku dopłaty z faktem konkurowania z przedsiębiorcą wyznaczonym na rynku usług wchodzących w skład usługi powszechnej mogłoby się okazać niemożliwe w przypadku takich części składowych usługi powszechnej jak świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych czy świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wymienionych składników usługi powszechnej przedsiębiorca wyznaczony nie uzyskałby dopłaty do kosztu netto świadczonych usług ze względu na trudności z ustaleniem konkurentów, których można byłoby zobowiązać do udziału w pokryciu dopłaty.