Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zapewnienia pełniejszej ochrony prawnej osobom ubiegającym się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2013-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/637707/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zapewnienia pełniejszej ochrony prawnej osobom ubiegającym się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się z argumentacją przedstawioną w odpowiedzi Ministra Rozwoju Regionalnego na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika dotyczące problemów związanych z udziałem osób fizycznych w konkursach organizowanych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pomocy publicznej de minimis. Kwestie dotyczące statusu osób fizycznych biorących udział w konkursach, a także przebiegu postępowania oraz procedury weryfikacyjnej powinny być uregulowane w aktach prawa powszechnie obowiązującego. Uregulowanie w Zaleceniach Instytucji Zarządzającej możliwości "odwołania się" uczestnika projektu od oceny jego biznesplanu budzi uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej co do zapewnienia tym osobom skutecznej ochrony prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ponowne przedstawienie stanowiska w sprawie.


 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-20
Opis odpowiedzi:

Minister Rozwoju Regionalnego (20.03.2013 r.) poinformowała, że wydanie przez Instytucję Zarządzającą Zaleceń w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 PO KL, było konsekwencją realizacji przepisów wspólnotowych i krajowych określających obowiązki Instytucji Zarządzającej w zakresie dostarczenia potencjalnym beneficjentom jasnych i szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania dofinansowania. Odnosząc się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzono w odpowiedzi, że kwestie podnoszone w orzeczeniu znalazły odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do obecnego okresu programowania. Z konieczności nowelizacja została ograniczona do niezbędnego minimum mającego na celu wdrożenie wyroku TK. Kwestie zawarte w tezach wyroku TK zostały uwzględnione również w regulacjach dotyczących procedury odwoławczej tworzonych w ustawie mającej obowiązywać w kolejnym okresie programowania. Prawa i obowiązki wnioskodawców oraz kwestie dotyczące środków odwoławczych muszą być uregulowane w ustawie, jednolicie dla wszystkich programów operacyjnych.