Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania przez wiernych niektórych wyznań z ulgi podatkowej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą z dnia 2013-02-18.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/715153/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania przez wiernych niektórych wyznań z ulgi podatkowej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

W Biurze Rzecznika przeanalizowano kwestię braku możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą przez wiernych niektórych wyznań. Większość ustaw o stosunku Państwa do określonych wyznań przyznaje wiernym możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na taką działalność. Podobnych regulacji nie zawiera natomiast rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej, ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulują możliwość obniżenia podstawy opodatkowania tylko w przypadku kwot darowizn na cele kultu religijnego. W ocenie Rzecznika, obecny stan prawny budzi wątpliwość co do zgodności z art. 25 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącym, że kościoły i związki wyznaniowe są równouprawnione. Ponadto zasady dotyczące ulgi podatkowej związanej z odliczeniem wydatków na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są uregulowane w wielu aktach prawnych, co nie sprzyja pogłębianiu zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie, a w szczególności o rozważenie możliwości odpowiedniej zmiany przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-02-18
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (19.03.2013 r.) poinformował, że zmiana przepisów w zakresie umożliwienia skorzystania z ulgi podatkowej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą przez wiernych wszystkich wyznań wymaga przede wszystkim dokonania zmian w ustawach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów, co pozostaje w wyłącznej gestii Rady Ministrów i przedstawicieli kościołów. Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być jedynie ich konsekwencją.