Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celach jednoosobowych właściwych warunków korzystania z urządzeń sanitarnych z dnia 2013-02-20.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celach jednoosobowych właściwych warunków korzystania z urządzeń sanitarnych.

Wizytacje prowadzone w jednostkach penitencjarnych oraz wnioski wpływające do Rzecznika od osób pozbawionych wolności pokazują, że problem niekrępującego korzystania z urządzeń sanitarnych w celach jednoosobowych dotyczy znacznej liczby osadzonych. W większości zakładów karnych i aresztów śledczych kąciki sanitarne w celach jednoosobowych nie posiadają nawet częściowej zabudowy. W opinii Rzecznika stan ten narusza prawo osadzonego do humanitarnego traktowania i poszanowania godności osobistej. W celach jednoosobowych urządzenia sanitarne powinny być osłonięte co najmniej w taki sposób, aby nie było możliwe zobaczenie osadzonego wykonującego czynności intymne w kąciku sanitarnym ani bezpośrednio przez osoby wchodzące do celi, ani przez wizjer. Natomiast w celach wieloosobowych tylko pełna i trwała zabudowa kącika sanitarnego, tj. od podłogi do sufitu, z zapewnieniem niezbędnej wentylacji grawitacyjnej oraz oświetlenia, oddzielnych dla węzła sanitarnego i celi mieszkalnej, daje gwarancję niekrępującego użytkowania urządzeń sanitarnych i jest zgodna z ideą humanitarnego wykonywania kary. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań w celu zapewnienia osobom umieszczonym w celach jednoosobowych właściwych warunków korzystania ze znajdujących się w celi mieszkalnej urządzeń sanitarnych, w myśl obowiązujących przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-26
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (26.03.2013 r.) zapewnił, że problematyka dotycząca poprawy warunków bytowych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest jednym z obszarów stałej kontroli i zainteresowania Służby Więziennej. Administracje zakładów karnych i aresztów śledczych podejmują szereg działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań, które w sposób komplementarny pozwolą godzić obowiązek zapewnienia przeciwdziałania występowaniu wypadków nadzwyczajnych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa osobistego osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych, z koniecznością zagwarantowania intymności przy korzystaniu z urządzeń sanitarnych, uwzględniając również możliwości finansowe i uwarunkowania architektoniczne jednostek penitencjarnych.