Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł z dnia 2012-12-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/708773/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 6 k.p.k. i art. 117 § 2 k.p.k., mogące mieć istotny wpływ na jego treść, przez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez udziału ustanowionego w sprawie obrońcy, w następstwie oddalenia jego wniosku o odroczenie terminu rozprawy, udokumentowanego kserokopią zaświadczenia o leczeniu szpitalnym adwokata, co ograniczyło prawo oskarżonych do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2012-12-19
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt III KK 445/12).