Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad wynagradzania biegłych sądowych z dnia 2013-02-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/711438/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad wynagradzania biegłych sądowych.
Rzecznik otrzymuje skargi na zasady wynagradzania biegłych sądowych, zwłaszcza z zakresu medycyny, wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów tego rozporządzenia, podstawowym sposobem obliczania wynagrodzenia biegłego jest system oparty na stawkach godzinowych uwzględniających rzeczywisty nakład pracy biegłego, konieczny do sporządzenia opinii. Wyjątkiem jest wynagrodzenie biegłych z zakresu medycyny, które bez względu na poświęcony czas na przygotowanie opinii, ma ustaloną nieprzekraczalną górną granicę. W ocenie samorządu zawodowego lekarzy, pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie SK 24/11 wskazuje na to, że model wynagradzania biegłych z zakresu medycyny, przyjęty w obowiązujących przepisach, narusza konstytucyjne standardy równości. Również zdaniem Rzecznika konieczne jest wprowadzenie jasnych zasad wynagradzania biegłych sądowych. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o stanie prac legislacyjnych mających na celu wydanie nowych przepisów wykonawczych regulujących omawianą kwestię.


 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-07
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (07.03.2013 r.) poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym. W projektach rozporządzeń, skierowanych obecnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wprowadzono możliwość wyboru przez biegłego z zakresu medycyny metody obliczenia jego wynagrodzenia. Jeżeli biegły złoży wniosek o przyznanie wynagrodzenia według taryfy zryczałtowanej, sąd będzie związany wnioskiem biegłego co do wybranego przez niego sposobu rozliczenia wynagrodzenia i powinien przyznać wynagrodzenie według taryfy. Brak wniosku biegłego skutkować będzie przyznaniem wynagrodzenia na zasadach ogólnych.