Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marka S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P. w zakresie w jakim zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem z dnia 2012-11-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/677098/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-11-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marka S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P. w zakresie w jakim zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 415 § 5 zdanie 2 k.p.k., polegające na tym, że Sąd zobowiązał oskarżonego do naprawnienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wskutek niezasadnego uznania, iż spełnione były warunki orzekania o tym obowiązku, podczas gdy było to zabronione treścią tego przepisu, gdyż o roszczeniu majątkowym wynikającym z popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki z o.o. "K.", prawomocnie orzeczono w postępowaniu nakazowym, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w B. w innej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w P. w zaskarżonej części.

 


Data odpowiedzi:
2012-12-13
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt IV KK 364/12).