Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Zbigniewa P. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w O z dnia 2012-11-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/700794/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-11-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Zbigniewa P. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, polegające na rozpoznaniu wniosku o uznanie za nieważne orzeczenia w trybie ustawy lutowej bez akt postępowania, gdyż akta "historyczne" zaginęły, a nie przeprowadzono postępowania o ich odtworzenie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej oddalenia wniosku o uznanie za nieważne postanowienia Prokuratury Rejonowej w O. i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-01-09
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt III 412/12).