Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 4 czerwca 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r z dnia 2012-12-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713955/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-12-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 4 czerwca 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego (art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. w związku z art. 119 k.p.s.w.) w następstwie wyrażenia błędnego poglądu, iż nie jest dopuszczalny zwrot kosztów ustanowienia jednego obrońcy z wyboru obwinionemu, który został uniewinniony, jeśli wyłożyła je inna osoba niż sam obwiniony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i utrzymanego nim w mocy postanowienia Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w O. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-02-19
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt IV KK 387/12).