Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących kary umieszczenia w celi izolacyjnej z dnia 2013-03-04.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/704452/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących kary umieszczenia w celi izolacyjnej.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski od osób pozbawionych wolności dotyczące przepisów regulujących karę umieszczenia w celi izolacyjnej. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w kodeksie karnym wykonawczym, za jedno przekroczenie wymierza się tylko jedną karę dyscyplinarną. W katalogu kar dyscyplinarnych występuje, jako kara samoistna, pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy. Autorzy wniosków uważają, że w przypadku wymierzenia im kary umieszczenia w celi izolacyjnej na okres do 28 dni, której jednym z elementów jest pozbawienie możliwości otrzymania paczki żywnościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w którym kara została wymierzona - karani są dwoma karami za jedno przekroczenie dyscyplinarne. Również w ocenie Rzecznika rozwiązanie przyjęte w kodeksie karnym wykonawczym jest niespójne. Jeżeli przyjąć, że ukaranego karą umieszczenia w celi izolacyjnej należy pozbawić także prawa otrzymania paczki żywnościowej, to zakaz ten powinien dotyczyć przede wszystkim okresu, na który wymierzona jest kara umieszczenia w celi izolacyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych w celu zmiany kwestionowanych przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-29
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (29.03.2013 r.) podzielił stanowisko wyrażone w wystąpieniu Rzecznika i poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zostaną podjęte prace zmierzające do zmiany kwestionowanego rozwiązania przewidzianego w przepisie art. 143 § 3 pkt 6 k.k.w. Nowelizacja powinna sprowadzać się do powiązania zakazu otrzymania paczki żywnościowej z okresem wykonywania kary umieszczenia w celi izolacyjnej.