Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe z dnia 2013-03-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/582015/08/V/1018.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca w wystąpieniu do kwestii procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Wątpliwości Rzecznika wzbudziła treść pouczeń znajdujących się w pismach Narodowego Funduszu Zdrowia, informujących o odmowie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Pouczenia te nie zawierały informacji o prawie osób ubiegających się o leczenie uzdrowiskowe do złożenia skargi do sądu administracyjnego. Pomimo zapowiedzi zmiany przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu wskazania świadczeniobiorcom uprawienia do złożenia skargi do sądu administracyjnego, przedstawiony przez Rzecznika problem jest nadal aktualny. Zarówno bowiem przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową nie wskazują wprost na możliwość poddania kontroli sądowoadministracyjnej czynności odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, ani nie statuują obowiązku pouczenia świadczeniobiorcy o takiej możliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w kierunku zmiany procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-17
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (17.04.2013 r.) poinformował, że nie znajduje uzasadnienia dla zmiany przepisów, których skutkiem byłoby wydawanie decyzji administracyjnej w sprawach odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Odmowa wydania/potwierdzenia skierowania nie jest decyzją administracyjną, a decyzją merytoryczną determinowaną stanem zdrowia świadczeniobiorcy. Taka decyzja zawiera więc dane wrażliwe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Poddanie instytucji odmowy potwierdzenia skierowania procedurze administracyjnej prowadziłoby do stosowania, wobec tak wydanych decyzji, rygorów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wprawdzie z uwagi na ochronę prywatności decyzje takie mogłyby nie podlegać udostępnieniu, jednak każdorazowa odmowa udostępnienia takiej decyzji wymagałaby indywidualnej oceny, a w razie odmowy udostępnienia, wydania decyzji administracyjnej. Wobec braku spójności przepisów o dostępie do informacji publicznej z jawnością postępowania przed sądami administracyjnymi mogłoby to doprowadzić do udostępnienia informacji podmiotom nieuprawnionym. Uwarunkowania te powodują, że nie zachodzi potrzeba zmiany prawa w poruszanym zakresie, tym bardziej, że drogę sądowej kontroli tych czynności publicznego ubezpieczyciela otworzyło, utrwalone już, orzecznictwo sądów administracyjnych uznające odmowę potwierdzenia skierowania za czynność administracji podlegającą kontroli sądów administracyjnych.