Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulacji zawartej w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin, nieprzewidującej możliwości wypłaty świadczenia emerytalnego za okresy wsteczne w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego z dnia 2013-03-06.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/725537/13/III/909 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulacji zawartej w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin, nieprzewidującej możliwości wypłaty świadczenia emerytalnego za okresy wsteczne w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie P 14/11 stwierdził niezgodność przepisu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego. Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że ustawodawca, przy normowaniu zasad wypłaty emerytur, nie uwzględnił standardów konstytucyjnych, w szczególności wymogów proporcjonalności ograniczenia danego prawa oraz zasadności ingerencji w konstytucyjne prawa podmiotowe i zasady sprawiedliwości społecznej. Regulacja o podobnej treści, nieprzewidująca możliwości wypłaty świadczenia za okresy wsteczne w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, zawarta jest w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin. Zdaniem Rzecznika regulacja ta narusza standardy konstytucyjne powołane w sprawie P 14/11. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie stosownych zmian prawodawczych, związanych z usunięciem niekonstytucyjnej regulacji prawnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-13
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych w Ministerstwie Obrony Narodowej (12.05.2013 r.) poinformował, że celem wprowadzenia jednolitych rozwiązań w systemie służb mundurowych, Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej wystąpił do Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze stosownym pismem. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi z MSW podjęte zostaną prace legislacyjne związane z usunięciem niekonstytucyjnej regulacji prawnej.