Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zlecania zaopatrzenia ubezpieczonych w wyroby medyczne z dnia 2013-03-07.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-03-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zlecania zaopatrzenia ubezpieczonych w wyroby medyczne.

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązując do wystąpienia z dnia 6 lutego 2012 r., powraca do problemu nierespektowania obowiązujących przepisów ustawowych w zakresie zlecania zaopatrzenia ubezpieczonych w wyroby medyczne. Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że oddziały NFZ potwierdzają zlecenia na wyroby medyczne kierując się wykazem specjalności zawartych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, pomimo że kwestię wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne rozstrzygają obecnie przepisy ustawowe. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa o refundacji upoważnia Ministra Zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej. Powołana ustawa nie upoważnia do określenia w rozporządzeniu lekarzy upoważnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o przewidywanym sposobie rozwiązania opisanego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-22
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (22.04.2013 r.) poinformował, że - jakkolwiek zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na zasadach określonych w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych - to jednak do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy (rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie), w mocy zostaje utrzymane obecnie obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie. Zarówno upoważnienie ustawowe do wydania obecnie obowiązującego rozporządzenia, jak i delegacja do rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zawarta w ustawie "refundacyjnej", zawierają zakres spraw przekazywanych w rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści rozporządzenia, które są wskazówkami wyznaczającymi treść rozporządzenia lub sposób kształtowania jego treści. Tym samym dookreślenie w rozporządzeniu lekarzy upoważnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jest uszczegółowieniem delegacji ustawowej. Tak więc mając na uwadze najwyższą jakość oraz wysoki standard udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także dobro i bezpieczeństwo pacjenta, intencją ustawodawcy było wskazanie w rozporządzeniu jako lekarzy upoważnionych do wystawiania zleceń, lekarzy najbardziej kompetentnych do udzielenia danego świadczenia gwarantowanego. Nie jest bowiem zasadne, aby lekarz każdej specjalizacji posiadał uprawnienia do wystawiania zleceń na wszystkie wyroby medyczne.