Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności z poszanowaniem godności skazanych z dnia 2013-03-25.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/700317/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności z poszanowaniem godności skazanych.

W toku wyjaśniania sprawy indywidualnej ustalono, że wytyczne Nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych przewidują możliwość instalowania w celach mieszkalnych wizjerów, umożliwiających wgląd z korytarza do kącika sanitarnego. W opinii Rzecznika prowadzenie obserwacji przez wizjer skazanego korzystającego z kącika sanitarnego narusza jego prawo do humanitarnego traktowania i poszanowania godności osobistej. Z tego względu stosowanie takiej formy kontroli zachowania osadzonego powinno być zaniechane. Obowiązujące przepisy dopuszczają sytuację, w której obserwację zachowania skazanego można prowadzić w czasie, gdy znajduje się on w kąciku sanitarnym. Ma to miejsce wówczas, gdy osadzony umieszczony jest w celi mieszkalnej wyposażonej w monitoring obejmujący kącik sanitarny. W takiej sytuacji przepisy nakładają obowiązek wyposażenia kamery telewizji przemysłowej w funkcję maskowania stref intymnych, w celu zachowania minimum ochrony prywatności. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o zmianę kwestionowanego przepisu wytycznych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz spowodowanie likwidacji w jednostkach penitencjarnych wizjerów umożliwiających wgląd do kącika sanitarnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-17
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (17.04.2013 r.) przychylił się do wniosku Rzecznika i poinformował, że właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej podejmą stosowne prace legislacyjne celem zmiany przepisów dotyczących stosowania dodatkowego wizjera do węzła sanitarnego w celi mieszkalnej. Problematyka zapewnienia osobom osadzonym niekrępującego korzystania z urządzeń sanitarnych stanowi obszar stałego zainteresowania administracji Służby Więziennej ukierunkowany na działania inwestycyjne i remontowe mające na celu uzyskanie optymalnych warunków wykonywania czynności sanitarnych i higienicznych gwarantujących poszanowanie godności ludzkiej i intymności.