Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawnej zmiany płci metrykalnej z dnia 2013-04-17.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/660929/10/I/126 RZ
Data sprawy:
2013-04-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawnej zmiany płci metrykalnej.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w dniu 1 sierpnia 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej prawnej zmiany płci metrykalnej. Minister podzielił stanowisko Rzecznika stwierdzając, że zachodzi konieczność opracowania i uchwalenia aktu prawnego, który w kompleksowy sposób unormowałby sytuację osób transseksualnych. Zapowiedział także utworzenie międzyresortowego zespołu do spraw opracowania stosownych rozwiązań prawnych. Minister odniósł się natomiast krytycznie do rozwiązania postulowanego przez Rzecznika na wypadek braku możliwości szybkiego uchwalenia kompleksowej ustawy regulującej całość problematyki, polegającego na zmianie trybu postępowania z procesowego na nieprocesowy. Z dalszych wyjaśnień otrzymanych w październiku 2012 r. wynikało, że w maju 2012 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci, w którym przewiduje się m.in. rezygnację z trybu postępowania procesowego w sprawach o zmianę płci i wprowadzenie w tych sprawach trybu nieprocesowego. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, w związku z powyższym, że nie jest zasadne podejmowanie odrębnych działań legislacyjnych normujących przedmiotową tematykę. Tymczasem z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że w połowie 2012 r. powstał międzyresortowy zespół do spraw opracowania projektu ustawy dotyczącej korekty płci metrykalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace legislacyjne dotyczące omawianej problematyki.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-21
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (21.05.2013 r.) poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości został przygotowany wstępny projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt założeń zakłada dwa odrębne postępowania: pierwsze dotyczące wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego utrwalone występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej oraz postępowanie sądowe w zakresie wniosku o zmianę płci. Z uwagi na to, że Prezes Rady Ministrów zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do przedstawienia propozycji unormowania kwestii związanych ze zmianą płci we współpracy z Ministrem Zdrowia i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania przedmiotowy wstępny projekt założeń został przekazany do zaopiniowania wyżej wymienionym organom. Niezależnie od powyższego, mając na względzie, że przedmiotowy projekt założeń przewiduje regulacje dotyczące problematyki w zakresie postępowania o wydanie orzeczenia lekarskiego, Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Ministra Zdrowia o przygotowanie propozycji regulacji w kwestiach pozostających we właściwości resortu zdrowia, w szczególności usytuowania, kompetencji i trybu postępowania przed komisjami lekarskimi. W dniu 9 maja 2013 r. z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości odbyło się spotkanie robocze w sprawie rozwiązań przyjętych w projekcie założeń z udziałem Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.