Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego z dnia 2013-04-17.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/719226/12/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego.
Nawiązując do korespondencji prowadzonej w przedmiotowej sprawie, Rzecznik stwierdza w wystąpieniu, że przebieg rekrutacji członków Polskiej Rady Języka Migowego oraz ostateczny jej skład nie są w pełni zgodne ze standardami międzynarodowymi, m.in. wyznaczanymi przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Wspominana ustawa jasno formułuje wymagania, które powinni spełniać członkowie Polskiej Rady Języka Migowego. Członkiem Rady może zostać osoba znająca PJM, SJM lub SKOGN lub zajmująca się zawodowo tą problematyką. Ustawa nie nakłada przy tym żadnych dodatkowych kryteriów, którymi powinien kierować się minister do spraw zabezpieczenia społecznego powołując członków Rady. Takie kryteria formułują natomiast międzynarodowe zalecenia oraz Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę i stanowiąca część porządku krajowego. Konwencja nakłada na państwa Strony obowiązek ścisłego konsultowania się i angażowania osób z niepełnosprawnościami w podejmowanie decyzji w zakresie związanych z nimi spraw. Wobec powyższego, podstawowym kryterium wyboru członków Rady, poza spełnieniem wymogów przewidzianych ustawą, powinno być zaangażowanie w prace Rady osób głuchych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o planowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działaniach mających na celu dostosowanie składu Polskiej Rady Języka Migowego do przepisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-02
Opis odpowiedzi:

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (02.07.2013 r.) w odpowiedzi na ponowne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące składu Polskiej Rady Języka Migowego poinformował, że członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Wybór członków został dokonany na podstawie zgłoszeń zainteresowanych środowisk, organizacji i stowarzyszeń. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady było zamieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wśród 24 kompletnych zgłoszeń kandydatów na członków Rady jedynie dwie osoby były osobami niesłyszącymi. Informacje dotyczące doświadczenia kandydatów na członków Rady przydatnego w pracach Rady pozwoliły na wybranie spośród zgłoszonych kandydatów osób, które mogą wnieść istotny wkład w jej prace. Sama znajomość języka migowego nie mogła być jedyną przesłanką wyboru kandydata. W związku z rezygnacją dwóch powołanych z dniem 29 listopada 2012 r. członków minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego odwołał ze składu Rady osoby, które zgłosiły taki wniosek. W miejsce odwołanych osób minister powołał dwie osoby, będące osobami niesłyszącymi. Kadencja Rady trwa 4 lata. Po upływie tego czasu ponownie będzie ogłoszony nabór na kandydatów na członków Rady. Obecnie nie przewiduje się zmiany składu Polskiej Rady Języka Migowego.