Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia praw osób niepełnosprawnych przy programowaniu funduszy UE z dnia 2013-04-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/716232/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia praw osób niepełnosprawnych przy programowaniu funduszy UE.

Z doświadczeń Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami, działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także ze skarg indywidualnych kierowanych do Rzecznika wynika, że prawa osób z niepełnosprawnościami nie są w Polsce wystarczająco chronione. W ocenie Rzecznika, a także organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i realizacji zasady równego traktowania, istnieje potrzeba włączenia tematyki osób z niepełnosprawnościami w proces programowania funduszy unijnych na lata 2014 - 2020. Unia Europejska jest stroną Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Odpowiednie akty prawa unijnego nakładają na państwa członkowskie obowiązek uwzględniania przy programowaniu funduszy UE praw osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe działające w Polsce pragną aktywnie włączyć się w prace nad programowaniem funduszy UE w nowym okresie. Za szczególnie istotne należy uznać dwa obszary kluczowe dla polepszenia integracji społecznej: poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz w zakresie edukacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie, a także o poinformowanie o podjętych działaniach mających na celu wywiązanie się państwa polskiego z obowiązków wynikających z aktów prawa unijnego, a odnoszących się, przy programowaniu funduszy UE na lata 2014 - 2020, do wdrażania i stosowania ratyfikowanej Konwencji ONZ.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-17
Opis odpowiedzi:

Minister Rozwoju Regionalnego (15.05.2013 r.) poinformowała, że kwestię integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy oraz ich uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym traktuje priorytetowo. Równość osób niepełnosprawnych jest jedną z podstawowych zasad, którą Ministerstwo uwzględnia w procesie programowania wsparcia z funduszy strukturalnych, mając na uwadze zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a także innych dokumentów europejskich, w tym Strategii Europa 2020 i Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. W programie krajowym finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego wspierane będzie tworzenie ram dla efektywnych polityk publicznych, w tym polityk na rzecz aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie wsparcie osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, realizowane będzie w regionalnych programach operacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Minister Rozwoju Regionalnego wystosowała do Marszałków województw pismo z prośbą o włączenie partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych w prace nad regionalnymi programami operacyjnymi. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego włącza również szerokie grono przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych w prace nad krajowymi programami operacyjnymi i szczegółowo analizuje oraz w miarę możliwości uwzględnia postulaty zgłaszane przez organizacje obywatelskie, w tym organizacje bezpośrednio wspierające osoby niepełnosprawne. Jednocześnie w odpowiedzi zapewniono, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest otwarte na wszelkie sugestie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie programowania funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.