Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń palenia tytoniu w zakładach karnych z dnia 2013-04-19.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702048/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń palenia tytoniu w zakładach karnych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi osób pozbawionych wolności dotyczące zakazu palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych w porze nocnej w oddziałach typu półotwartego. Zdaniem Rzecznika wprowadzony zakaz jest sprzeczny z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób. Zgodnie z rozporządzeniem, osoby pozbawione wolności przebywające w zakładach karnych (aresztach śledczych) mają prawo do używania wyrobów tytoniowych w porze dziennej i porze nocnej: w aresztach śledczych i zakładach karnych typu zamkniętego - w wyznaczonych celach mieszkalnych oraz poza celami w miejscach i w czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki; w zakładach karnych typu półotwartego i otwartego - poza celami mieszkalnymi, w miejscu i czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki; w zakładach karnych typu półotwartego w przypadku zamknięcia cel w porze nocnej - w wyznaczonych celach mieszkalnych. W zakładach karnych typu półotwartego skazani łamią wprowadzony zakaz i używają artykułów tytoniowych w innych niż wyznaczone do tego celu miejscach, np. w celi mieszkalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia działań, które zapewnią skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w zakładach karnych typu półotwartego, w których cele są otwarte przez całą dobę, możliwość używania wyrobów tytoniowych w porze nocnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-15
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (15.05.2013 r.) nie zgodził się z zastrzeżeniami przedstawionymi w wystąpieniu Rzecznika i poinformował, że na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób, można jednoznacznie stwierdzić, że na terenie zakładów karnych typu półotwartego i otwartego używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko poza celami mieszkalnymi, w miejscach i w czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki. Z uwagi na powyższe w różnych zakładach tego typu, zarówno miejsca, jak i czas (w tym częstotliwość okresów w ciągu doby) mogą być odmiennie uregulowane. Możliwość, w zasadzie niekontrolowanego, palenia w celi przez osadzonych w zakładach typu zamkniętego oraz w innych typach zakładów, w przypadku zamknięcia cel, nie wynika z dania tym osadzonym szerszych praw, albowiem właśnie oni, przez zamknięcie cel, pozbawieni są takich uprawnień, jak osadzeni w jednostkach typu półotwartego i otwartego. Problematyka dotycząca używania wyrobów tytoniowych w jednostkach penitencjarnych została omówiona podczas narady z dyrektorami jednostek penitencjarnych w ramach omawiania problematyki dotyczącej Służby Więziennej, zawartej w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich.