Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wypełniania druku potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej przez osoby pozbawione wolności z dnia 2013-04-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702196/12/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wypełniania druku potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej przez osoby pozbawione wolności.

W skargach kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich osoby pozbawione wolności podnoszą zarzut dotyczący obowiązku wypełniania druku potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej. W ocenie Rzecznika, w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest jedynie sytuacja, gdy osadzony dobrowolnie wypełnia druk potwierdzenia nadania korespondencji i zgłasza się do funkcjonariusza Służby Więziennej, który po sprawdzeniu danych wydaje potwierdzenie przyjęcia korespondencji urzędowej. W sytuacji gdy osadzony nie ma wypełnionego druku nadania korespondencji, a chce dokonać wysyłki, przyjmujący korespondencję ma obowiązek wydać nadawcy potwierdzenie jej odbioru. Skargi, które nadal wpływają w tej sprawie do Biura Rzecznika pokazują, że mimo iż z obowiązujących przepisów prawa nie wynika obowiązek wypełniania druków potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej przez osadzonych, funkcjonariusze Służby Więziennej w poszczególnych jednostkach penitencjarnych kierują się wytycznymi Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a tym samym nakładają na osadzonych taki obowiązek. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a także o poinformowanie, na jakim etapie znajdują się zapowiadane prace legislacyjne mające na celu zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-14
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (14.05.2013 r.) stwierdził, że wytyczne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr DG-199/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w zakresie, w jakim nakładają obowiązek na osadzonych wypełniania druków potwierdzania odbioru korespondencji urzędowej, nie mają umocowania w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kry pozbawienia wolności i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania. W związku z tym zwrócono się do Dyrektora Generalnego SW o zmianę zawartego w wytycznych stanowiska w zakresie postępowania z korespondencją urzędową, w kwestii wymagania od osadzonych wypełniania i przekazywania wraz z korespondencją urzędową druku pisemnego potwierdzenia. Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, że projekty rozporządzeń zmieniających ww. rozporządzenia przewidują uregulowanie tej kwestii analogicznie do sposobu postępowania z korespondencją poleconą. Projekty obu aktów wykonawczych są obecnie w stadium prac legislacyjnych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (07.06.2013 r.) poinformował w uzupełnieniu wcześniejszej odpowiedzi, że Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej pismem z dnia 23 maja 2013 r. polecił Dyrektorom Okręgowym SW zapoznać podległych dyrektorów jednostek penitencjarnych ze stanowiskiem, że przyjmujący korespondencję urzędową ma obowiązek wydać nadawcy potwierdzenie odbioru.