Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marianny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w T z dnia 2012-12-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694904/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marianny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w T.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 454 § 1 k.p.k., mające istotny wpływ na jego treść, poprzez warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonej, która w postępowaniu przed Sądem I instancji została uniewinniona. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w T. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-12-12
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV KK 405/12).