Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie udziału władz publicznych w finansowaniu niepublicznych szkół wyższych z dnia 2013-04-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/688759/11/I/107 RZ
Data sprawy:
2013-04-24
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie udziału władz publicznych w finansowaniu niepublicznych szkół wyższych.

Skargi podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły wyższe zwróciły uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich na brak regulacji ustawowych normujących kwestię udziału władz publicznych w finansowaniu niepublicznych szkół wyższych. Opisana materia uregulowana jest częściowo w aktach normatywnych rangi podustawowej wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. W pozostałym zakresie zaś, ze względu na niewydanie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego rozporządzenia na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, nie jest uregulowana w żadnym akcie normatywnym. Tymczasem, zgodnie z Konstytucją, ten zakres spraw należy do materii zarezerwowanej wyłącznie dla ustawy. Przekazanie zasadniczych elementów konstrukcji systemu wsparcia niepublicznych uczelni do uregulowania w rozporządzeniu jest sprzeczne z Konstytucją.

Zaskarżone przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowią jedną normę. Przepis art. 94 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym został zaskarżony w części, w jakiej uzależnia przyznanie dotacji od spełnienia warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1. Zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją budzi wyłącznie uzależnienie przyznania dotacji od spełnienia warunków zawartych w przepisach podustawowych. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera bowiem żadnych konkretnych wymogów przyznawania dotacji. W ustawie znalazło się wyłącznie ogólne wskazanie celów, na które mają być przeznaczone dotacje.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: