Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O z dnia 2013-03-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698433/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-03-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 64 § 2 k.k., polegające na zastosowaniu tego przepisu, mimo braku ustawowych przesłanek do przyjęcia, że oskarżony popełnił przypisany mu czyn w warunkach powrotu do przestępstwa, określonych w tym przepisie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.