Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz K. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-03-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704531/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz K. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 454 § 1 k.p.k., poprzez zmianę wyroku Sądu Rejonowego i uzupełnienie opisu przypisanego oskarżonemu czynu ciągłego o zachowania, które zostały z tego opisu wyeliminowane przez Sąd I instancji. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w W. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi II instancji w tym zakresie do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-07-02
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt V KK 90/13).