Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B z dnia 2013-03-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/724262/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 291 § 1 k.k., poprzez błędne przyjęcie, że udział w dalszym obrocie towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi wyczerpuje znamię "rzecz uzyskana za pomocą czynu zabronionego". Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonej od popełnienia przypisanego jej czynu.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-23
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt III KK 88/13).