Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B z dnia 2013-03-20.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694065/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, to jest art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2007 r., poprzez błędne przyjęcie, że udział w dalszym (następczym) obrocie towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi wyczerpuje znamię "wprowadzenie do obrotu", o którym mowa we wskazanym wyżej przepisie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w B. i uniewinnienie skazanej od popełnienia przypisanego jej czynu.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-23
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt III KK 91/13).