Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść W. Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K z dnia 2013-03-20.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/719891/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść W. Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. art. 190 § 1 k.k., polegające na wyrażeniu błędnego poglądu prawnego, w myśl którego dla bytu przestępstwa opisanego w tym przepisie konieczne jest, aby pokrzywdzony nie tylko traktował kierowaną wobec niego groźbę popełnienia przestępstwa poważnie, ale nadto uznawał jej spełnienie za pewne. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w K. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-06-24
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt V KK 94/13).