Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N z dnia 2013-03-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686366/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, to jest art. 93 § 2 k.p.w., wskutek bezzasadnego uznania, iż okoliczności czynów przypisanych ukaranemu i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionemu budziły poważne wątpliwości, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w N. i umorzenie postępowania przeciwko obwinionemu z powodu ustania karalności zarzucanych mu wykroczeń.

 


Data odpowiedzi:
2013-04-24
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV KK 99/13).