Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz B. T. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r z dnia 2013-03-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705186/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-03-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz B. T. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 163 k.k. z 1932 r., polegające na przypisaniu B. T. popełnienia zarzucanego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa określonego w tym przepisie, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie B. T. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2013-07-02
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt V KK 99/13).