Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz N. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Okręgowego w W z dnia 2013-01-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668389/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-01-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz N. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Okręgowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji, rozpoznając apelację obrońcy, zaniechał wyjścia poza granice zaskarżenia i nie dokonał z urzędu korekty wyroku sądu pierwszej instancji w zakresie zaliczenia na poczet kary łącznej okresu pozbawienia wolności orzeczonego w dwóch innych sprawach, który to wyrok w tej części wydano z naruszeniem art. 82 k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania), gdyż zaliczono na poczet kary łącznej jedynie okres faktycznego pozbawienia wolności skazanego w obu tych sprawach, zamiast uznać karę łączną 4 lat pozbawienia wolności za wykonaną w całości, ponieważ w chwili wyrokowania przez sąd odwoławczy pomyślnie upłynął już okres próby w związku z warunkowym zwolnieniem skazanego w obu tych sprawach i dalsze 6 miesięcy. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu II instancji w zaskarżonym zakresie i przekazanie mu tej sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym.

 


Data odpowiedzi:
2013-02-19
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt II KK 13/13).