Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Ł z dnia 2013-02-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702321/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Ł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 479 § 1 k.p.k. w związku z art. 133 § 1 i § 2 k.p.k. i art. 139 § 1 k.p.k. oraz art. 6 k.p.k. polegające na rozpoznaniu sprawy przez Sąd pod nieobecność oskarżonego i na wydaniu wyroku zaocznego, w sytuacji gdy M. K., będąc pozbawiony wolności, nie był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, co w rezultacie doprowadziło do naruszenia jego prawa do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Ł. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-03-27
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt II KK 41/13).