Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz K. F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K z dnia 2013-02-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698899/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz K. F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 92 k.p.k. i art. 97 k.p.k. oraz art. 575 § 1 k.p.k., polegające na zaniechaniu dokonania ustaleń i sprawdzenia istotnych okoliczności faktycznych niezbędnych dla prawidłowego orzekania, co skutkowało przedwczesnym wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wobec stwierdzenia określonej w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. ujemnej przesłanki procesowej, pomimo że po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd Rejonowy w K., zaszła istotna zmiana w sytuacji faktyczno-prawnej skazanego, skutkująca potrzebą wydania nowego wyroku łącznego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w K. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi.

 


Data odpowiedzi:
2013-02-12
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt II KK 42/13).