Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylającą decyzję Starosty z dnia 2013-03-25.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGOWOJ.WARMIŃSK
Sygnatura:
RPO/653259/10/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylającą decyzję Starosty.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez bezpodstawne uznanie, że sp. z o.o. nie ma interesu prawnego w postępowaniu w przedmiocie uchylenia zmiany w ewidencji gruntów dotyczącej działki ewidencyjnej, a w konsekwencji bezpodstawne uznanie, że spółka ta nie jest stroną tego postępowania administracyjnego, bezpodstawne umorzenie postępowania administracyjnego po uchyleniu decyzji Starosty, nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w sytuacji, gdy organ pierwszej instancji zaniechał dokonania istotnych ustaleń faktycznych, a przez to rażąco naruszył przepisy postępowania administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-28
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 362/13).