Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sprzedaży elektronicznych papierosów osobom nieletnim z dnia 2013-05-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726595/13/XVIII/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sprzedaży elektronicznych papierosów osobom nieletnim.

W publikacjach prasowych został zasygnalizowany problem sprzedaży elektronicznych papierosów osobom nieletnim. Jak wynika z tych publikacji obowiązujące regulacje prawne nie zakazują sprzedaży osobom nieletnim tzw. e-papierosów. W szczególności nie czynią tego przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Z przepisów tej ustawy wynika, że zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Ustawa pod pojęciem "wyroby tytoniowe" rozumie jednak wyroby zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę. Natomiast "wyroby tytoniowe bezdymne" to wyroby tytoniowe przeznaczone do wąchania (tabaka), ssania, żucia lub wprowadzenia do organizmu w innej postaci, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę. E-papierosy, pomimo występowania w nich powodującej uzależnienie nikotyny nie zawierają tytoniu, nie są też wyprodukowane z jego udziałem. Stąd też nie znajduje do nich zastosowania zakaz wynikający z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w tej sprawie, zwłaszcza w zakresie potrzeby wprowadzenia stosownych regulacji prawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-06-14
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (14.06.2013 r.) podziela zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich rosnącym rozpowszechnieniem tzw. e-papierosów, szczególnie wśród ludzi młodych, w tym wśród młodzieży szkolnej, zwłaszcza gdy stosowane w nich preparaty zawierają nikotynę. Obecnie e-papierosy i stosowane w nich roztwory występują na rynku jako przedmioty użytku na zasadach wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przez co są ogólnie dostępne. W toku prac nad komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia wystąpił z inicjatywą uregulowania sytuacji tych wyrobów na rynku, ale wniosek ten nie spotkał się z aprobatą posłów. Kierując się potrzebą zapobieżenia ryzyku zdrowotnemu oraz w celu umożliwienia racjonalnego wykorzystania e-papierosów w procesie leczenia uzależnienia od tytoniu, Ministerstwo Zdrowia obserwuje i analizuje sytuacje epidemiologiczną tego obszaru, rozważając tym samym, wprowadzenie mechanizmów prawnych szczególnie chroniących dzieci i młodzież. Sytuację w tej dziedzinie może zmienić w niedalekiej przyszłości dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, której projekt jest obecnie przedmiotem dyskusji na forum Rady Unii Europejskiej (w grupie roboczej ds. zdrowia publicznego). Wkrótce debatę nad projektem podejmie Parlament Europejski. Projekt dyrektywy przewiduje możliwość poddania kontroli takich wyrobów, jak e-papierosy, na obszarze całej Unii Europejskiej.