Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka z dnia 2013-04-03.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/718591/12/XIX/322.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez niewłaściwe ich zastosowanie prowadzące do błędnego uznania, iż nie została spełniona obligatoryjna przesłanka przyznania wnioskodawczyni dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w postaci pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, podczas gdy obowiązek wykazania pozostawania pod tą opieką nie obejmował uczestniczki, a także mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

W czasie gdy uczestniczka postępowania była w 10 tygodniu ciąży, dla uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wystarczyło przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży. Nałożenie na uczestniczkę postępowania obowiązku przedłożenia zaświadczenia dotyczącego okresu, gdy do otrzymania stosownego uprawnienia nie było wymagane zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, stanowi naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz.

 


Data odpowiedzi:
2013-06-27
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Gd 382/13).